Deadline afronding SectorplanPlus 2017-2022 bekend

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat op 31 december van dit jaar de eindverantwoording voor SectorplanPlus 2017-2022 formeel moet zijn ingediend. Begin 2024 stelt het ministerie van VWS de definitieve hoogte van de subsidie vast.  Gedurende de looptijd van de subsidie zijn 260.000 medewerkers geschoold en getraind. SectorplanPlus heeft aanzienlijk meer deelnemers kunnen bereiken dan de verwachte 170.000 bij aanvang van de subsidieperiode.

SectorplanPlus is een belangrijk financieringsinstrument voor arbeidsmarktorganisaties in zorg en welzijn om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers. De subsidie is een enorm succes gebleken en het aantal aanvragen heeft, mede door het toevoegen van de opleidingen voor zittende medewerkers in het laatste tijdvak van de subsidieperiode, een enorme vlucht genomen. In het samenwerkingsverband RegioPlus, waar de uitvoering van de totale regeling is belegd, zijn alle zeilen bijgezet om de ingediende aanvragen te controleren.

De uitdaging ligt nu bij het vinden van de balans om snel en zorgvuldig de aanvragen te controleren in de gestelde periode. Voor de eerste drie tijdvakken zijn deze controles ondertussen zo goed als afgerond. De focus ligt nu op het omvangrijke tijdvak 4, dat qua administratieve last even groot is als de tijdvakken 1, 2 en 3 samen. In overleg met het ministerie van VWS is RegioPlus overeengekomen dat een deel van deze aanvragen (activiteit E) niet integraal, maar risicogericht gecontroleerd kan worden. Dit houdt in dat controles plaatsvinden op basis van een gedegen inschatting van het risico dat een aanvraag niet conform de subsidievereisten is ingediend, afgezet tegen de financiële impact. Hiermee kunnen we de zorgvuldige controle voortzetten en waarborgen ondanks de grote hoeveelheid af te handelen aanvragen.

Na controle van de aanvragen door het Shared Service Center van bureau RegioPlus op uiterlijk 1 oktober, heeft de accountant tot 31 december van dit jaar om de eindcontrole te doen en het rapport van feitelijke bevindingen op te leveren. Na indiening van de vaststellingsaanvraag stelt het ministerie van VWS, op basis van de accountantscontrole, begin 2024 de definitieve hoogte van de subsidie vast. Waarna het resterende, nog niet bevoorschotte deel van de subsidie via de regionale werkgeverorganisaties wordt uitgekeerd aan de arbeidsorganisaties.