Wat is SectorplanPlus?


SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. Vanaf het vierde tijdvak zijn opleidingstrajecten gericht op behoud van medewerkers tevens subsidiabel.


Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2022 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 420 miljoen gereserveerd. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 665.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Waarom SectorplanPlus?


De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.


Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.


Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.


Subsidiabele activiteiten?


Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2022 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur)

D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)

E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn te vinden in het programma van eisen. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders gesubsidieerd die de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden.