Afronding verantwoording SectorplanPlus 2017-2022

Met dit bericht informeren wij deelnemende organisaties over de afhandeling van SectorplanPlus 2017-2022. Hiermee willen wij u achtergrond geven bij de langere doorlooptijden dan verwacht en inzicht geven wat u van ons kunt verwachten en wat wij mogelijk van u verwachten in komende periode.

Actuele status
Op 23 augustus verliep de projectperiode van tijdvak 4 en inmiddels zijn vrijwel alle registraties door deelnemende organisaties ingediend. Alle registraties worden gecontroleerd door het SSC van RegioPlus. Op dit moment zijn wij (SSC) bezig met de controle op deze registraties. Voor de tijdvakken 1, 2, en 3 zijn deze controles vrijwel geheel afgerond. Echter voor tijdvak 4 moet het grootste gedeelte van de controles nog plaatsvinden. Tijdvak 4 is niet alleen het laatste tijdvak, maar in omvang ook verreweg het meest omvangrijke tijdvak. Deze omvang wordt met name bepaald door activiteit E met in totaal 137.000 deelnemers. Daarnaast is ook het aantal deelnemers op activiteit A en B met 33.700 zeer fors. Samengevat is tijdvak 4 in administratieve omvang net zo groot als tijdvak 1, 2 en 3 samen. Vanaf de zomer is RegioPlus in samenwerking met VWS aan het onderzoeken of de wijze van controle anders vorm gegeven kan worden om tot een passende verantwoording te komen binnen een acceptabele tijd.

Voorgenomen wijziging aanpak in controle en verantwoording
Dit heeft onlangs geleid tot een voorstel tot wijziging aanpak voor activiteit E aan VWS, waarbij voorgesteld wordt de controle te wijzigen van integraal controleren naar risicogericht controleren. Voor de overige activiteiten gaat niets veranderen. Bij de risicogerichte controle vinden de controles niet plaats op volgorde van registratie maar per arbeidsorganisatie. Hierbij controleert het SSC eerst de dossiers met een hoger ingeschat risico. Dit risico is gebaseerd op de omvang van de declaratie en de hoogte van het gemiddeld uurtarief. Afhankelijk van deze uitkomst bepaalt het SSC samen met de projectleider van de regionale werkgeversorganisatie de wijze van opvolging. Dit kan variëren dat het SSC de tekortkomingen zelf oplost tot het verzoek aan de arbeidsorganisaties om alle registraties zelf eerst te controleren en te herstellen omdat er teveel fouten zijn aangetroffen in meerdere registraties. Deze werkzaamheden op activiteit E vinden naar verwachting plaats in de periode februari tot en met augustus 2023. Tot februari 2023 is alle inzet eerst gericht op het controleren van activiteit A en B vanwege de grote subsidiewaarde die deze vertegenwoordigen.

Wat betekent dit voor u
Helaas duurt het dus langer voordat uw subsidie definitief zal worden vastgesteld. Op dit moment wordt een aanvullende voorschotronde onderzocht om dat effect te verkleinen.

Ook kan het betekenen dat door de later dan geplande controle er op dat moment nog eventuele fouten worden geconstateerd in de verantwoording. Deze fouten kunnen herstelbaar of onherstelbaar zijn. Dat laatste kan een vervelende onverwachte consequentie zijn en leiden tot minder subsidie. In het eerste geval kan uw organisatie mogelijk gevraagd worden herstelacties uit te voeren. In dat geval worden er concrete afspraken met u gemaakt over de verwachte acties en de bijbehorende tijdslijnen. Volledigheidshalve benadrukken wij dat het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld na de controle door de accountant.

Met deze gewijzigde aanpak is de verwachting dat uiterlijk 1 januari 2024 het verzoek tot vaststelling van de subsidie gedaan kan worden bij VWS. Het Ministerie heeft vervolgens 22 weken de tijd om over te gaan tot vaststellen en uitbetalen van de subsidie. Hierna vindt uitbetaling van het restant van de subsidie plaats.

Wij hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben in de status van uw registraties en het tijdspad voor opvolging. Bij verdere vragen kunt u zich wenden tot uw regionale projectleider.